1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”, προϋπολογισμού 54.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 18/2020, και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45215400-1.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ