Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού – Ομάδα Β (Προμήθεια αθλητικού υλικού)

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τον οικονομικό φορέα ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, βάσει του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας συνολικού προϋπολογισμού 7.049,90 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (8.741,88 € με ΦΠΑ)  χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της υπ. αριθμ. 35475/19-11-2019  Διακήρυξης  με ΑΔΑΜ: 19PROC005875069 και των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ