1

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ κλπ

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας

Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης(καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων

προϋπολογισμού 45.588,60 € ευρώ με το Φ.Π.Α, με ΚΑ 10.6261.20, ΚΑ 15.6261.05 και Κ.Α. 10.6261.02.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 31/2021 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου,Τ.Κ.66133.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας, πληροφορίες Σπανίδης Βασίλειος (τηλ.  2521350658) καθώς επίσης και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.dimos-dramas.gr (διακηρύξεις) και www.eprocurement.gov.gr .

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   (μαζί με τα σχετικά παραρτήματα)

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατεβάστε τα αρχεία του ΕΕΕΣ εδώ