Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων προμηθευτών για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, προϋπολογισμού 44.352,50 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 54.997,10 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ