Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

Τμήμα Ε {Προμήθεια προϊόντων μεταλλικών κατασκευών}

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 8.061,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 9.995,64  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ