Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ