Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » , για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος 4χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΚΛΠ