1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Θέσεις παιδικών χαρών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα, Δράμα.
Φύση :Εξοπλισμός παιδικών χαρών: Παιχνίδια, δάπεδα ασφαλείας, περιφράξεις – πόρτες, παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης της προμήθειας