Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»,  προϋπολογισμού 64.999,75 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ για ΧΟΡHΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ