ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων (Α.Π.Κ. ”Δ. Κραχτίδης, Δημοτικό στάδιο, Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών,
κολυμβητήριο, προπονητήριο θόλος και προπονητήριο Καλού Αγρού ”Λ. Χαραλαμπίδης”) σύμφωνα με το
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ.: 4971/08-07-2021 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την
αριθμ.: 1080/12-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Διαβάστε την  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Διαβάστε την εισήγηση για τις:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ