1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ».

Κατεβάστε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την περίληψη ΕΔΩ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ΕΔΩ