Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10- «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
image_print

Ο Δήμος Δράμας

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά, μέχρι και την Τετάρτη 05-05-2021 και ώρα 14:30 για την υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10- «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ»  του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»  στο Δήμο Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ  και ενενήντα εννιά λεπτών (6.161,99 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) ήτοι 4.969,35€ χωρίς το ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ωρίμανση των έργων με σαφή καθοδήγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • την σύνταξη τεχνικού δελτίου για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα
  • την ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της,
  • την περιγραφή του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πρότασης,
  • την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που αποτελούν τυποποιημένα υποδείγματα εγγράφων, που συνοδεύουν την ΑΤ10 Πρόσκληση, ως αναπόσπαστο παράρτημα.

Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατεβάστε τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ