1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση εργασιών του Ιατρού Εργασίας

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δράμας θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας βάσει των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές μέχρι και την 25/9/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 1ος όροφος-γραφείο 107, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

  1. Αντίγραφο πτυχίου.
  2. Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου.
  3. Οικονομική προσφορά.

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350615 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. Κασκαμτζής Ιωάννης.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε την Τεχνική Έκθεση