Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης εξοπλισμού, λογισμικού και διαδικτυακής πλατφόρμας https://drama.smartiscity.gr/ (εργασία – προμήθεια)»

Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη την αριθμ. 15702/18-4-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου,  ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης εξοπλισμού, λογισμικού και διαδικτυακής πλατφόρμας https://drama.smartiscity.gr/ (εργασία – προμήθεια)», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 16/2023 μελέτη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 16_2023 SIGNED

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ