Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023
image_print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με την συνημμένη 10/2023 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.600,00 € και η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.:10.6253, 20.6253,
30.6253, 40.6253, 45.6253, 50.6253 και 60.7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (σφραγισμένη), καθώς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 18-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, στο πρωτόκολλο του
Δήμου Δράμας, 1ος όροφος, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου,

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ