Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με την συνημμένη 10/2023 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.600,00 € και η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.:10.6253, 20.6253,
30.6253, 40.6253, 45.6253, 50.6253 και 60.7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (σφραγισμένη), καθώς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 18-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, στο πρωτόκολλο του
Δήμου Δράμας, 1ος όροφος, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου,

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ