1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαγέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9526 και ΚΗΥ 9527  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για τα οχήματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της παρούσης. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 10:00 πμ, στo πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας (1ος όροφος). Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση, θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 27-12-2019 έως και 08-08-2020.

Στο ποσό προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες καλύψεις (αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2521350664 του κ. Δημητρίου Μαυρίδη,  γραφείο 212.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ