Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν.Κρώμνης»

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022
image_print

Προς τους  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

«ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

 

«ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

«ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ»

 

 

Ο Δήμος Δράμας, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν.Κρώμνης», σύμφωνα με την με’ αρ. 24/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 70.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV 45212200-8, προτίθεται να το αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 (άρθρα 118 και 120) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 30.7326.11 στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου Δράμας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΤΥ Δ.Δράμας, 2521350652, emilk@dimosdramas.gr, Μίλκα Ελένη.

Σημειώνεται ότι δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3Β του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

 

 

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τoν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ