Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών ”Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων”

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
image_print

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες με την προς ανάθεση να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο (courier) με συνημμένη αίτηση, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133, 1ος όροφος, γραφείο103). Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Η ΑΡΙΘΜ. 5/2018 ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ