1

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών ”Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων”

Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Η ΑΡΙΘΜ. 5/2018 ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ