Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικό διαγωνισμό) με σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν έως 31-12-2016, συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ