Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Συντήρηση κήπων πάρκων»

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας εχοντας υπόψη : α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν.3436/2006, το ΠΔ60/2007, το Ν. 4155/2013 και β) την με αριθμό 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 74ΖΜΩ9Μ-Β28) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρυσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία ”Συντήρηση κήπων πάρκων”.  Ο προύπολογισμός είναι 198.499,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ