Συμμετέχω στο σχεδιασμό
Αρχική Συμμετέχω στο σχεδιασμό
image_print

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δράμας

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Δράμας εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις και οδηγίες των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4784/2021) που αφορούν τη διαδικασία εκπόνησης ΣΒΑΚ, επιδιώκει την ενσωμάτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης του, προκειμένου να επιτύχει το στόχο της εξασφάλισης της μελλοντικής βιωσιμότητας του συστήματος μετακινήσεων του Δήμου. Άλλωστε αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της επιτυχημένης πορείας εκπόνησης και ολοκλήρωσης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων σε αυτό.

Το ΣΒΑΚ καταρτίζεται με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας εξισορροπώντας τις ανάγκες κοινωνικής ισότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου.

Με το παρόν, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β του ν.4784/2021, προς όλους τους φορείς, συλλόγους, σωματεία, επιμελητήρια και οργανώσεις που είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών και με τις μεταφορές προϊόντων στο Δήμο Δράμας και σας καλούμε να ορίσετε εκπρόσωπο και αναπληρωτή του για τις ανάγκες του Δικτύου Φορέων, να υπογράψετε το «Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού» και να το αποστείλετε στην Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ (mkior@dimosdramas.gr , ikios@dimosdramas.gr) προς υπογραφή από την Δημοτική Αρχή.

Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους του Δικτύου Φορέων το «Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού» δημοσιοποιείται μέσω Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα και κοινοποιείται.

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού-δελτία τοποθέτησης/δημοσκόπησης

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ενεργά δελτία τοποθέτησης-δημοσκόπησης. Παρακαλούμε μέσω των παρακάτω συνδέσμων να βοηθήσετε και εσείς στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

1η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού (1η Διαβούλευση)

Ερωτηματολόγιο τοποθέτησης Φορέων

Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων πολιτών

2η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού (2η Διαβούλευση)

Δημοσκόπηση ανάπτυξης στρατηγικής για την κινητικότητα Δήμου Δράμας

2η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού (2η Διαβούλευση) - Δημοσκόπηση ανάπτυξης στρατηγικής για την κινητικότητα Δήμου Δράμας