ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο Δήμος Δράμας  Διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού:  153.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και  190.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 19-12-2019 και ώρα 17:00        

CPV:   50112000-3  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ — 2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ