Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 50.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ