Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Διενέργεια  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  προεκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 164.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το οικονομικό έτος 2018

Ο διαγωνισμός αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης μεγάλης κλίμακας των  πενήντα τεσσάρων (54) οχημάτων (υπερκατασκευές απορριμματοφόρων, ρυμουλκά συρμών μεταφοράς – συμπίεσης απορριμμάτων, συρμό hook-lift κ.α.) του Δήμου Δράμας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Ο.Π.