Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση – επισκευή αποδυτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Χωριστής»

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συντήρηση – επισκευή αποδυτηρίων και του περιβάλλοντος
χώρου γηπέδου Χωριστής»

Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή αποδυτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Χωριστής», προϋπολογισμού 24.899,99 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 27/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45212290-5 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:EL 514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΝΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές μονάδος των προβλεπόμενων με τη μελέτη εργασιών έχουν ελεγχθεί βάσει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017