Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ”

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ Παρεμβάσεις σε προαύλειο χώρο σχολείου Μαυροβάτου, προϋπολογισμού 24.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 34/2016 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45112710-5 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 09/05/2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ