Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

Πληρ. : Σαββίδης Παναγιώτης

Τηλεφ:        2521350615

e-mail: psabb@dimosdramas.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

        

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου. 6 του Ν.2527/97 (206/Α’) όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.
 2. Την υπ΄ αριθμ.153/2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΖΡΩ9Μ-ΠΕΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας «Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας έως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας»
 1. Την υπ’ αριθμ. 48665/20-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΨ46ΜΤΛ6-79Σ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Έγκριση πρόσληψης εκατόν επτά (107) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης τριακοσίων τριάντα επτά (337) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου”.
 2. Την με  αριθμ. πρωτ. 212003/12-9-2022 (ΑΔΑ:6ΝΓ9ΟΡ1Υ-ΩΙ1) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί έγκρισης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Δράμας με αντίτιμο (Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης).
 3. Τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1  του αρθμ. 58  του Ν.3852/2010.

 

ανακοινώνει

Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΔΥΟ ( 2) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
ΔΕ ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ (βιτρώ) ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
 ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες
 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα μήνες

 

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Ανακοίνωση για πρόσληψη (ΑΑ) Ψ4Υ0Ω9Μ-ΘΤΙ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133, Δράμα, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ‘Πρωτόκολλο’ και υπόψιν Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας: 2521350615). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) δέκα ημέρες (υπολογισμένες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε εφημερίδα ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δράμας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα:

Ήτοι:

 • Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ειδικότητες : ΔΕ Φωτογράφων, ΔΕ Ζωγράφων, ΔΕ Τεχνιτών Ψηφιδωτού, ΔΕ Αγιογράφου, ΔΕ Υαλουργών (βιτρώ)  και ΔΕ Κεραμιστών.
 • Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδικότητα: ΠΕ Θεατρολογίας
 • Προϋπηρεσία
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Δράμας (παρ. 28 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012).

Ο αριθμός των προσληφθέντων θα καθοριστεί από τον αριθμό των αιτήσεων  των ωφελουμένων .

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων του.

 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος