Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ     ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ      ΤΡΕΙΣ ( 3) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ      ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
ΔΕ ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ (βιτρώ)      ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.

Ο αριθμός των προσληφθέντων θα καθοριστεί από τον αριθμό των αιτήσεων  των ωφελουμένων .

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στον Δημοτικό Κατάστημα  από 03/09/2018 μέχρι 14/09/2018   σε  εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να καταθέσουν την  αίτησή  τους και το βιογραφικό τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία

66133 ΔΡΑΜΑ

Υπόψη κ. Στυλιανής Καραγιώργη

(τηλ .επικοινωνίας 2521350677)

Κατεβάστε την Ανακοίνωση