Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση ανάθεσης της υπηρεσίας ”ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ”

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας ”ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ” σύμφωνα με την συνημμένη 02/2022 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.368,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και   10.377,31 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6235.01  με τίτλο “Μίσθωση χημικών τουαλετών” των οικονομικών έτών 2022 (8.699,16 €) και 2023 (1.690,84 €) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 10179/15-03-2022 (ΑΔΑ : Ψ9Κ1Ω9Μ-1ΡΔ) απόφαση πολυετούς δαπάνης .

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος