Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016
image_print

 Ο Δήμος Δράμας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ για χρονικό διάστημα 12 μηνών (180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας από 1/1/2017 έως 31/12/2017 δημοτικών κτιρίων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ