Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης της εργασίας:«Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017»

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την αριθμ.  206/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εργασία ”Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ