Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019 για το Τμήμα Κοιμητηρίων
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΤ6Ω9Μ-ΤΥΓ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24583 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 (Υπηρεσίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας)
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩ29Ω9Μ-ΖΕΘ 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΕΨΤΩ9Μ-1ΟΚ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: »Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΛΡΛΩ9Μ-0Υ5 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 2019.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΤΙΤΩ9Μ-Μ50 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17849 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (423,20€), για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Ι0ΡΩ9Μ-6Ο4 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17312 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 69ΖΗΩ9Μ-ΨΝΖ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16679 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
»Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΝΕ2Ω9Μ-ΛΣΞ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16681 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου , εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΥΛ7Ω9Μ-9ΚΗ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11835 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΛΘ9Ω9Μ-ΝΩΘ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4358/13-02-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κήπων πάρκων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 69ΒΘΩ9Μ-ΣΡ4 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4357 /13-02-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κήπων πάρκων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΣ74Ω9Μ-Γ1Ι 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4357 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου , εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ4ΙΘΩ9Μ-6Κ8 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 32910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡ1ΟΩ9Μ-Ω9Φ 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29876 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 7Ν2ΛΩ9Μ-ΤΕΞ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29765 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ