Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΥΖΣΩ9Μ-ΟΦΠ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48299/17-11-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Κ3ΜΩ9Μ-ΙΥ7 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 39071 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω2ΓΥΩ9Μ-ΣΘΗ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 38229/23-9-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024 .
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω8ΑΣΩ9Μ-Η1Ν 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37932/22-9-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 35.6262.14 – «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 680ΣΩ9Μ-Ξ0Γ 02/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34471/2-9-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑ 35.6262.03 – <> για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 60ΝΩΩ9Μ-ΝΡΕ 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 34057/31-8-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2022.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 69Γ9Ω9Μ-ΘΗ2 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 31844 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 12/2022 μελέτης και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας » .
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩ9Μ-Φ40 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30483 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9Π9ΧΩ9Μ-ΡΕΧ 28/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 3752/28-1-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΣ3ΥΩ9Μ-ΠΜΛ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 3431/27-1-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το έτος 2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΜΝ2Ω9Μ-ΙΟ6 31/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 54199 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΔΡΝΩ9Μ-ΞΣΚ 24/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 53277 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το 2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω2ΤΛΩ9Μ-ΣΑΔ 08/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 50683 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ89ΔΩ9Μ-Ι0Σ 08/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 50677 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» .
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΘΟΑΩ9Μ-Ψ9Ι 29/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 39048/29-9-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ