Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου , εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ4ΙΘΩ9Μ-6Κ8 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 32910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡ1ΟΩ9Μ-Ω9Φ 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29876 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 7Ν2ΛΩ9Μ-ΤΕΞ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29765 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.2), ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.3) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.4), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: »CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ »CB WATER GEOPARK»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω5ΙΑΩ9Μ-ΞΧΥ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29663 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΕΗΦΩ9Μ-ΩΜΛ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27644 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. ( Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 7Υ3ΚΩ9Μ-6ΝΜ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25418 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡ96Ω9Μ-ΡΘΘ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 23088 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Υ58Ω9Μ-Ν2Λ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 21837/24-7-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΑΤ4Ω9Μ-Ο70 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15660/30-05-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΛΓΧΩ9Μ-ΑΓΓ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15661 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 3/2018 μελέτης και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας »
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 60ΞΞΩ9Μ-Β07 02/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12586/2-5-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Απόρριψη προσφοράς αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Κ3ΞΩ9Μ-Ω7Ψ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩΧΒΩ9Μ-ΥΑΩ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 52729 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο »Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6816Ω9Μ-ΜΨ4 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Ζ73Ω9Μ-65Ν 04/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43529/4-10-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ