Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Συντήρηση κήπων πάρκων για το έτος 2024»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΛΚΡΩ9Μ-9ΡΓ 02/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά» για το έτος 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΝΟΠΩ9Μ-227 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55567/22-12-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (249.329,84€ με το ΦΠΑ), για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Κήπων Πάρκων για το έτος 2024»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΞΕ0Ω9Μ-Χ7Ω 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47266 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ” για το έτος 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΑΗ9Ω9Μ-ΤΒΣ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47232/6-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Φ67Ω9Μ-7Β1 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 21708/25-5-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 16/2023 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης εξοπλισμού, λογισμικού και διαδικτυακής πλατφόρμας https://drama.smartiscity.gr/ (εργασία – προμήθεια)».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΡΨΟΥΩ9Μ-ΕΜΥ 09/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 19257/9-5-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΦ34Ω9Μ-55Χ 05/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18619/5-5-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΔΚΔΩ9Μ-ΨΑ3 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18544 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΡΟΕΑΩ9Μ-ΟΟΑ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18530/4-5-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφης), κηπευτικού χώματος (μίλι), λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ4ΙΔΩ9Μ-ΜΞ5 14/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 6053 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΥΖΣΩ9Μ-ΟΦΠ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48299/17-11-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Κ3ΜΩ9Μ-ΙΥ7 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 39071 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω2ΓΥΩ9Μ-ΣΘΗ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 38229/23-9-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024 .
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω8ΑΣΩ9Μ-Η1Ν 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37932/22-9-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 35.6262.14 – «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 680ΣΩ9Μ-Ξ0Γ 02/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34471/2-9-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ