Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΟΗΠΩ9Μ-ΨΔΤ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17537 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ν6ΒΩ9Μ-2ΓΓ 13/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16758 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω7ΥΕΩ9Μ-ΦΑ1 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16447 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΞΟΗΩ9Μ-4Α1 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16447 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΣΑΩ9Μ-Ρ08 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16446 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΔΦΤΩ9Μ-ΧΒΨ 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΕΗΦΩ9Μ-ΔΧΨ 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16444 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω8Π5Ω9Μ-ΞΑ4 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΙΓΘΩ9Μ-ΛΥΨ 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14313 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΕΝΕΩ9Μ-ΠΝΔ 08/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13221 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ε86Ω9Μ-ΙΞΦ 08/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16321 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Γ3ΨΩ9Μ-Π4Α 08/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16058 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης 2020-21
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΝΘΩ9Μ-4ΜΡ 07/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16217 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΡ09Ω9Μ-ΛΦΓ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 15662 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕΗ4Ω9Μ-Ξ1Η 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 15664 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ