Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΨΗ9Ω9Μ-ΣΕ2 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 31012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΨΥ8Ω9Μ-Β4Ω 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29405 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 60Π6Ω9Μ-8Υ9 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29404 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Λ5ΥΩ9Μ-ΛΡΥ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29406 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΘ7ΗΩ9Μ-ΗΔΗ 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 28590 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση σύμβασης ΠΕ Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΠΒΚΩ9Μ-ΚΒΞ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 17838 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΜΥ8Ω9Μ-ΘΗΘ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27768 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής πινάκων κατάταξης για πρόσληψη έξι (6) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ6ΟΛΩ9Μ-Γ4Δ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 25377 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΤΤΩ9Μ-Φ9Κ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26246 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω4ΜΚΩ9Μ-Ν6Π 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26009 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 65ΜΞΩ9Μ-Π5Υ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΔΓΙΩ9Μ-ΙΝ4 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25602 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 72ΒΨΩ9Μ-Ρ2Λ 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΔ5Ω9Μ-Ι0Π 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25603 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΞΕΩ9Μ-ΟΚ8 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25599 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ