Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 63ΟΥΩ9Μ-3ΙΩ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20045 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΝΚΩ9Μ-Π6Ρ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20044 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση σύναψης συμβάσεων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΙΚΑΩ9Μ-0ΡΠ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19934 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανανέωση σύμβασης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΜΒΡΩ9Μ-ΥΨΦ 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΕ Παιδαγωγού της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ε3ΟΩ9Μ-Δ4Ω 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 13107 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σϋμβαση Εργασίας δύο (2) μηνών πυροφύλακας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Χ3ΡΩ9Μ-Κ64 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ατομική Σύμβαση Εργασίας δύο (2) μηνών πυροφύλακας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω46ΗΩ9Μ-ΞΦ8 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΓΠΨΩ9Μ-ΨΨΣ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΝΑΗΩ9Μ-4ΝΟ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 177/8982/29 Μαρτίου 2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση συγκρότησης επιτροπής
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 651ΙΩ9Μ-2ΤΣ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16787 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩΠΨΩ9Μ-ΓΝ7 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14029 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣ08Ω9Μ-3ΣΥ 20/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13826 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣΙ2Ω9Μ-ΩΞ7 09/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12858 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μονιμοποίηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΞΚΩ9Μ-Λ3Δ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10438 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μονιμοποίηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω0ΦΚΩ9Μ-Λ1Κ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10437 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ