Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σύμβαση εργασίας ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ1ΒΨΩ9Μ-897 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41477 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για Ανανέωση σύμβασης 9 ΙΔΟΧ- ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΓΘΤΩ9Μ-ΤΕΠ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41289 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ5ΣΧΩ9Μ-ΤΙ4 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 40065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ51ΦΩ9Μ-ΠΔΖ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39974 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΑΡΑΠΑΡΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 928ΠΩ9Μ-032 14/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38971 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΑΧΤΩ9Μ-ΗΦ9 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 33463 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΤΡΩ9Μ-ΙΚΙ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 28339 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
03Ατομική Σύμβαση ΚΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑ)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 67ΟΟΩ9Μ-2ΟΝ 01/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36779 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
01Απόφαση πρόσληψης Πυροφύλακες 2023 (ΑΑ)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΙ3Ω9Μ-Ι9Η 01/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36760 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορθή Επανάληψη της 36163/29-08-2023 (ΑΔΑ: 9Ν12Ω9Μ-ΧΨΥ) απόφασης Δημάρχου περί “Ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου”
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ7ΟΛΩ9Μ-ΘΞΑ 30/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 36282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός άμισθος άμισθου ειδικού συμβούλου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Ν12Ω9Μ-ΧΨΥ 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 36163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Ρ9ΝΩ9Μ-ΟΑΧ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 35775 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΥΓ6Ω9Μ-Υ7Α 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 35779 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΝΝ1Ω9Μ-Ρ6Ψ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 35785 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 65Ρ2Ω9Μ-ΠΑΞ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 35790 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ