Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΔΝΧΩ9Μ-ΨΓ8 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15480 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση απόφασης μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΥΗΖΩ9Μ-Χ92 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15304 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στον Δήμο Δράμας στα πλαίσια των διαδικασιών κινητικότητας του Ν. 4440/2016
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΒ8ΦΩ9Μ-3Λ6 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15263 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Σουλουκίδη Αθανασίου του Κλήμη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩΕΧΩ9Μ-ΓΛΑ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 11205 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου – πρόσληψη ειδικού επιστημονικού συνεργάτη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕΦΡΩ9Μ-Χ51 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 11710 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΑΚΥΩ9Μ-31Ε 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14154 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπής σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΨΨΕΩ9Μ-ΡΤΕ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖΔΨΩ9Μ-ΟΚΔ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ584Ω9Μ-ΔΜΞ 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση σύμβασης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΓ2Ω9Μ-ΓΒΒ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 10705 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΓΚΥΩ9Μ-ΚΣΗ 11/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13493 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕΗ4Ω9Μ-ΒΛΕ 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13465 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣΖΜΩ9Μ-Ω6Γ 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13431 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6368Ω9Μ-539 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 8795 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΙΧΤΩ9Μ-ΛΓΣ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ