Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μονιμοποίηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ω4ΘΩ9Μ-7Μ3 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10435 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μονιμοποίηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ε94Ω9Μ-Ο0Φ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΩΦΠΩ9Μ-ΘΞ5 26/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8317 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας για το έτος 2019
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΛΚ5Ω9Μ-ΝΞΝ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση από το Δήμο Δράμας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσής τους έως τη λήξη του προγράμματος, του μεταφερόμενου προσωπικού του «Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων» από την Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) Δήμου Δράμας» στο Δήμο Δράμας, κατόπιν ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 64ΛΧΩ9Μ-Ξ3Β 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 39484 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Αλπανίδη βασιλείου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ72ΥΩ9Μ-Κ90 20/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4914 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ9ΙΩΩ9Μ-ΚΟΟ 15/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4679 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΩΝΥΩ9Μ-ΡΜΝ 15/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4678 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΩ7ΚΩ9Μ-Ω65 30/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2586 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου – προσθήκη αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο Καψημάλη Ιωάννη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 662ΩΩ9Μ-ΕΒΜ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1573 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΛΦΩ9Μ-9ΦΣ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 993 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω1ΛΝΩ9Μ-ΑΥΖ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Τ7ΕΩ9Μ-ΨΘΞ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖ5ΣΩ9Μ-Σ1Η 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΣΩΩ9Μ-ΑΩΔ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39679 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ