Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για το 2019 για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΩΘΦΩ9Μ-1ΡΕ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4495 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών για το 2019 (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΡ8ΘΩ9Μ-22Ο 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic του 2019
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ4ΒΝΩ9Μ-8ΣΖ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4381 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης για το 2019, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ6ΘΔΩ9Μ-ΨΚΣ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4005 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης, για το 2019, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΚΧ1Ω9Μ-Ο2Θ 08/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3882 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΑΛΥΩ9Μ-ΔΔΠ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3796 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω4ΨΩΩ9Μ-3ΗΚ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3394 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης, από 5-11-2018 έως 31-12-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω4ΕΦΩ9Μ-ΑΡΔ 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 28601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2018 έως 4-10-2019, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΦ63Ω9Μ-ΤΝΩ 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 28602 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης, από 1-10-2018 έως 31-12-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 75Θ5Ω9Μ-3Ο1 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 28600 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης, από 1-10-2018 έως 31-12-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΓΔ1Ω9Μ-372 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27098 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ενεργοποίησης – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2018 έως 4-10-2019, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ4ΩΦΩ9Μ-ΞΩΤ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης, από 5-11-2018 έως 31-12-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΕΑΒΩ9Μ-5ΙΓ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27095 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 20 Η/Υ, 15 οθόνες και 24 εκτυπωτές-πολυμηχανήματα, 5 σαρωτές
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΚΑ7Ω9Μ-ΟΞ7 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19853 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), 20 Η/Υ, 15 οθόνες, 24 εκτυπωτές-πολυμηχανήματα, 5 σαρωτές
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 7ΥΣΞΩ9Μ-Ψ5Π 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18723 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ