Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών έως 31/12/2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 69ΡΟΩ9Μ-ΙΓ3 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16833 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2018 έως 30/6/2019
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΖΥΟΩ9Μ-ΟΥΟ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΨΓΙΩ9Μ-43Μ 31/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15705 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2018 έως 30/6/2019
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩ9Μ-Ψ5Ρ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15653 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών έως 31/12/2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΛΦΗΩ9Μ-Ε6Λ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15652 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση σύμβασης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 65ΧΠΩ9Μ-ΡΩΗ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11329 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use (από 1-4-2018 έως 31-3-2019 που περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων: ArcGIS Pro Desktop application, 1 named user, 100 credits για το ArcGIS Online για κάθε Desktop license),
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΥΣΥΩ9Μ-ΙΟΩ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 9293 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΒΩ6Ω9Μ-ΡΛΣ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5645 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6Ω3ΛΩ9Μ-Β6Β 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΟΛΜΩ9Μ-8ΑΩ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω3ΦΞΩ9Μ-Κ7Β 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6712 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services της OTS για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΖ0ΚΩ9Μ-ΔΛ7 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6664 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΣΠΥΩ9Μ-ΑΥ8 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4463 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic του 2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6628Ω9Μ-ΡΞΕ 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4461 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΩΑΚΩ9Μ-79Υ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ