Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Επανεισαγωγή του θέματος «Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΡΥ1Ω9Μ-6Ν3 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 9474/16-03-2021 Αρ. Αποφ.: 49-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗ07Ω9Μ-ΠΙΑ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 9504/16-03-2021 Αρ. Αποφ.: 48-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφισμα για την απλή και ανόθευτη αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΦΚ5Ω9Μ-Υ6Κ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8794/10-03-2021 Αρ. Αποφ.: 37-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την απλή και ανόθευτη αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα μετά από το με αρ. πρωτ. 4009/05-02-2021 αίτημα της δημοτικής παράταξης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω0Ι0Ω9Μ-ΚΥΦ 02/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4009/5-2-2021 Αρ. Αποφ.: 15-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της υπ΄αριθμ.03/2021 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΛΥΩ9Μ-ΙΨΕ 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3415/02-02-2021 Αρ. Αποφ.: 32-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ.02/2021 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΄΄ΒΥΒΩΝ΄΄ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ν5ΖΩ9Μ-ΧΓ9 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3407/02-02-2021 Αρ. Αποφ.: 31-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση ή μη της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 68ΣΥΩ9Μ-ΜΓ9 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4113/08-02-2021 Αρ. Αποφ.: 21-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε τρίτους
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΙΒΧΩ9Μ-ΥΩ5 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 5598/18-02-2021 Αρ. Αποφ.: 28-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ5ΣΨΩ9Μ-Κ27 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 961/17-02-2021 Αρ. Αποφ.: 27-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 447 & 449 αγροτικού κλήρου κοινότητας Καλού Αγρού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΘΛΟΩ9Μ-993 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2367/25-01-2021 Αρ. Αποφ.: 26-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δορυλαίου του Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5ΤΗΩ9Μ-ΘΟΩ 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2651/27-01-2021 Αρ. Αποφ.: 25-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη «Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω15ΘΩ9Μ-713 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2657/27-01-2021 Αρ. Αποφ.: 24-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και νέων) Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω8ΚΚΩ9Μ-4ΥΤ 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3469/03-02-2021 Αρ. Αποφ.: 23-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ποσού για έκδοση διατακτικών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΠΚΙΩ9Μ-ΘΨ1 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4746/11-02-2021 Αρ. Αποφ.: 22-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 91Τ0Ω9Μ-ΘΛΗ 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 5594/18-02-2021 Αρ. Αποφ.: 16-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ