ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023