Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα B