Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών