Δελτίο τίπου – Πίνακα Θεμάτων της 4ης /10-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου