Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάθεση της εραγσίας ”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας”

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ξ82Ω9Μ-84Ξ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ