Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας ”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας”

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποπιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0ΟΧΩ9Μ-90Β) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ