Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 26/2/2018 έως 25/2/2019 και σε κάθε περίπτωση για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 109.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 87.903,22 ΦΠΑ: 21.096,77).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ