Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας», προϋπολογισμού 60.000,00  € (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – (ΤΕΥΔ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ για ΧΟΡHΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ