Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης με Τίτλο: «Υπηρεσίες Ξενοδοχείων για τη Μίσθωση Δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2018

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Οικονομική Προσφορά

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)