Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου , με εντολή δημάρχου και  έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω57ΨΩ9Μ-8ΙΜ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  δημοπράτησης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ