Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ«Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020»

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020», εκτιμώμενης αξίας 66.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

SIGNED_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

signed_Προκήρυξη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ